Bosnian phrases #441-460 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Click on Refresh to display a preview of the processed image.
Klikni na "Osvježi" za prikazivanje izgleda obrade slike.
info
442
Click on a button to quickly switch to the respective folder. You may add the current folder to this list using the buttons in the right upper part of this window.
Klikom na dugme prebacujete se brzo u određeni folder. Možete dodati trenutni folder na ovu listu koristeći dugmad u gornjem desnom dijelu prozora.
info
443
Click on tags to select/unselect them. Double-click a tag to select it and unselect all other tags. A bigger or bolder font indicates a frequently used tag.
Klikom na tagove selektujete ili poništava selekciju. Duplim klikom selektujete izabrani tag, a preskačete sve ostale tagove. Veći ili podebljani font ukazuje na često korišteni tag.
info
444
Click on the wheel to change hue, click inside the triangle to change brightness and saturation.
Kliknite na kotačić za promjenu nijansi, kliknite unutar trougla da promijenite svjetlinu i zasićenost.
info
445
Click or drag the control point to set the active point of a cursor.
Klikni ili povlači kontrolnu tačku za postavljanje aktivne tačke kursora.
info
446
Click the ... button and select a environment map (panoramatic texture of the surroundings).
Kliknite dugme '...' i selektujte ambijentalnu mapu (panoramska tekstura okruženja).
info
447
Click the ... button and select a height map. Pixel's brightness determines its elevation.
Kliknite dugme '...' i selektujte visinsku mapu. Svjetlina piksela određuje njegovu visinu.
info
448
Click the toolbar buttons to run commands. To get more help for individual buttons, move mouse over the button and read the description in status bar.\n\nYou can add, remove, reorder, or configure toolbar buttons in layout configuration dialog.
Kliknite na dugmad alatne trake za pokretanje komandi. Pomoć za pojedinačnu dugmad potražite prelaskom miša preko dugmeta kada se javlja njegov opis na statusnoj traci.\n\nMožete dodati, ukloniti, promijeniti redoslijed ili podesiti dugmad alatne trake u dijalogu za podešavanje rasporeda.
info
449
Click to add current color to last used colors.
Kliknite da dodate trenutnu boju listi zadnje korištenih boja.
info
450
Click to learn how you can help. And also why.
Kliknite da saznate kako možete pomoći. I zašto to učiniti.
info
451
Click to select hue and saturation values of the current color. The final color is also influenced by the luminance set in the second area.
Kliknite da selektujete vrijednosti nijansi i zasićenja trenutne boje. Finalna boja također je pod uticajem svjetlosti sa intenzitetom postavljenim u sekundarnom području.
info
452
Click to select luminance and alpha values for the current color.
Kliknite da selektujete vrijednosti jačine svjetlosti i alfe za trenutnu boju.
info
453
Click to update the preview or to select preview mode.
Kliknite da ažurirate pregled ili da izaberete način pregledavanja.
info
454
Click to use this color as primary color. Hold down SHIFT for secondary color. Right-click on a color to delete it.
Kliknite da biste koristili ovu boju kao primarnu. Izaberite sekundarnu boju držanjem tipke SHIFT. Desnim klikom brišete boju.
info
455
Click with mouse or use arrow keys to change color components complementary to the selected one.
Kliknite mišem ili koristite tipke kursora da promijenite komponente boja komplementarne selektovanoj boji.
info
456
Click with mouse or use left and right arrow keys to change color opacity (alpha).
Kliknite mišem ili koristite lijevu i desnu tipku kursora za promjenu neprovidnosti boje (alfa).
info
457
Click with mouse or use up and down arrow keys to change the selected color component.
Kliknite mišem ili koristite gore-dolje tipke kursora za promjenu selektovane komponente boje.
info
458
Close
Zatvori
info
459
Close the active document.
Zatvori aktivni dokument. 
info
460
Closed
Zatvoreno
info
What about ICL files?
Select background