Vietnamese phrases #261-280 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Add Watermark
info
262
Add a copy of selected frame after it.
Thêm một bản sao của khung đã chọn và đặt phía sau nó.
info
263
Add a rectangular border.
Thêm viền chữ nhật.
info
264
Add a shadow of given intensity and offset.
Tạo bóng với cường độ nhất định và giá trị bù.
info
265
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Tạo bóng với cường độ và độ lệch nhất định.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">Thêm thông tin</a>.
info
266
Add a shadow to the drawn shape.
Tạo bóng cho hình được vẽ.
info
267
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">More information</a>.
info
268
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Online documentation</a>.
info
269
Add a watermark picture or text.
info
270
Add an elliptical border.
Thêm đường viền elip
info
271
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Thêm một tệp ảnh có sẵn như là một lớp mới vào ảnh phân lớp.
info
272
Add and Sub...
info
273
Add color
info
274
Add commands to this toolbar.
info
275
Add custom preset
info
276
Add dragged files to the animation as new frames.
info
277
Add folder to favorites
Thêm thư mục vào mục yêu thích
info
278
Add light and shadow rays originating from features of the image.
info
279
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
info
280
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
Thêm bước mới | Nhân đôibước | Xóa bước | Di chuyển lên | Di chuyển xuống | Nhập bước | Xuất bước |
info
Vista & Win 7 icons
Select background