Bulgarian phrases #1381-1400 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1381
Show document &type
Покажи документ &тип
info
1382
Show document p&roperties
info
1383
Show frame
info
1384
Show invalid pixels
info
1385
Show la&yout name
Покажи името на раз&положението
info
1386
Show m&enu commands for layout control (for advanced users)
Покажи мен&юто с командите за контрол на разположението (за напреднали).
info
1387
Show or hide the "%s" panel.
info
1388
Show or hide the status bar.
info
1389
Show or hide this toolbar.
info
1390
Show the final image in the raster editor.
info
1391
Show thumbnails
info
1392
Shrink or stretch image by changing the number of pixels.
Свий или разтегни изображението чрез промяна на броя на пикселите.
info
1393
Shrink or stretch image.
info
1394
Shrink selection
Свий изборът
info
1395
Similar colors
info
1396
Simple bevel
info
1397
Simple flood fill
Просто запълване с наливане
info
1398
Simple select
Прост избор
info
1399
Simplified controls
info
1400
Single pixel|Square 3x3|Square 5x5|Circle 3x3|Circle 5x5|Diamond 5x5|Diagonal 3px|Diagonal 5px|
Отделен пиксел|Квадрат33х3|Кръг 3х3|Кръг 5х5|Ромб 5х5|Диагонал3пкс|Диагонал5пкс|
info
What about ICL files?
Select background