Vietnamese phrases #1181-1200 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1181
Open an existing document.
Mở một dữ liệu có sẵn.
info
1182
Open an existing file.
Mở một tập tin có sẵn.
info
1183
Open an image and use it to automatically generate a cursor.
Mở một ảnh và sử dụng nó để tự động tạo ra một con trỏ.
info
1184
Open an internet page, where you can ask questions related to this program.
Mở một trang mạng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi về chương trình này.
info
1185
Open as "%s"
info
1186
Open cursor file...
Mở tập tin con trỏ...
info
1187
Open images in standard raster formats (.jpg, .png, ...) by default as layered images with single layer.
info
1188
Open the dragged file(s).
info
1189
Open this document.
Mở dữ liệu này.
info
1190
Operation
Thao Tác
info
1191
Operation applied on the selected image layer.
info
1192
Operation class
info
1193
Operation class:
info
1194
Operation failed. Please try again later.
Hành động thất bại. Xin hãy thử lại sau.
info
1195
Operation icon to use in menu or toolbar.
info
1196
Operation succeeded.
Hoạt động đã thành công.
info
1197
Operation:
Thao Tác :
info
1198
Original
info
1199
Original string:
Chuỗi gốc:
info
1200
Original|Processed|Both|Refresh|Auto-refresh|
Ban đầu | Sau khi xử lí | Cả hai | Tải lại | Tự động tải lại |
info
Select background
I wish there were...