Vietnamese phrases #301-320 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
301
Bilinear
info
302
Bilinear transformation
Phép biến đổi song tuyến tính
info
303
Binary Data - Hex Editor
Trình soạn thảo dữ liệu Nhị phân - Thập bát phân
info
304
Black|Brown|Dark Olive Green|Dark Green|Dark Teal|Dark blue|Indigo|Dark grey|Dark red|Orange|Dark yellow|Green|Teal|Blue|Blue-grey|Grey - 40|Red|Light orange|Lime|Sea green|Aqua|Light blue|Violet|Grey - 50|Pink|Gold|Yellow|Bright green|Turquoise|Skyblue|Plum|Light grey|Rose|Tan|Light yellow|Pale green|Pale turquoise|Pale blue|Lavender|White|
info
305
Blend foreground with background. This setting only applies when drawing with semitransparent color.
Trộn nền trước với nền sau. Thiết lập này chỉ áp dụng khi vẽ với màu bán trong suốt.
info
306
Blending
info
307
Blending mode
Chế độ trộn
info
308
Blending mode defines how are new pixels combined with the old ones.
info
309
Blending mode:
Chế độ trộn:
info
310
Blending:
Sự pha trộn :
info
311
Blue
Xanh dương
info
312
Blur Mask
Làm Mờ Màn Che
info
313
Blur background
Làm mờ nền
info
314
Blur image using given blur radius.
Làm mờ ảnh bằng cách sử dụng các tia mờ.
info
315
Blur image using given blur radius.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
info
316
Blur mask
Làm mờ màn che
info
317
Blur type
info
318
Blur:
Làm mờ:
info
319
Bold
In đậm
info
320
Border color
Màu viền
info
Select background
I wish there were...