Vietnamese phrases #861-880 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
861
Icon displayed in toolbar or menu.
info
862
Icon from &selection
&Icon từ đối tượng đang chọn
info
863
Icon from radio
info
864
Icon » Cursor
info
865
Icon:
Icon :
info
866
Icons
info
867
Icons and Cursors
info
868
Identifier of a selection synchronization group used for document part extraction.
Xác định một nhóm đồng bộ hóa đã chọn lọc được sử dụng cho khai thác một phần dữ liệu.
info
869
Identifier of a selection synchronization group used in current view.
info
870
Identifier of an edit tool that will be used when an image is pasted or dropped on the window.
Xác định một công cụ sửa đổi sẽ được dùng khi có một ảnh được dán hoặc thả vào cửa sổ.
info
871
Identifier of the active draw tool.
info
872
Identifier of the active fill style.
info
873
Identifier of the fill style.
Xác định kiểu tô.
info
874
Identifier of the image mask.
ID của màn che.
info
875
Identifier of the view state holding the image mask.
Xác định phần ảnh hiển thị bị giữ bởi màn che.
info
876
Identifier of the view used for operation result preview.
Xác định các hiển thị được sử dụng cho việc xem trước kết quả.
info
877
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
info
878
If dashing is enabled, the pattern can consist of up to 32 'space' and '-' characters representing the dashing.
Nếu nét gạch gạch được kích hoạt, các mẫu có thể bao gồm 32 khoảng trắng và kí tự '-' đại diện cho nét gạch gạch.
info
879
If enabled and if possible, the image will be resized to fit the rotated rectangle.
Nếu kích hoạt và nếu có thể, ảnh sẽ được thay đổi kích cỡ để vừa với hình chữ nhật bị xoay.
info
880
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
info
Select background
I wish there were...