Vietnamese phrases #4361-4375 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
4361
» Area Splitter «
» Bộ chia vùng «
info
4362
» Command List «
» Danh Sách Lệnh «
info
4363
» Command panel «
info
4364
» Display Configuration «
» Hiển Thị Cấu Hình «
info
4365
» Document Operation «
» Dữ Liệu Hiện Hành «
info
4366
» Empty View «
» Làm trống Tầm nhìn «
info
4367
» JavaScript «
» JavaScript «
info
4368
» No Operation «
» Không Có Thao Tác «
info
4369
» No Transformation «
» Không Có Biến Đổi «
info
4370
» Popup Menu «
» Trình Đơn Tại Chỗ «
info
4371
» Roll-Out Panels «
» Triển khai Bảng «
info
4372
» Sequence «
» Dãy «
info
4373
» Tabs «
» Tabs «
info
4374
» Toolbar «
» Thanh công cụ «
info
4375
Â/W Conversion...
info
What about ICL files?
I wish there were...