Norwegian (Bokmål) phrases #781-800 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Dra med musen for å flytte start bldet. Tom området kan enten fylles med gitt farge eller bildet kan bli integrert.
info
782
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn en kurve gjennom spesifiserte punkter. Legg til et nytt punkt ved å flytte kontrollen i midten av et linjestykke.
info
783
Draw a grid around pixels or small tiles.
Tegn et rutenett rundt piksler eller små fliser.
info
784
Draw circles or ellipses.
Tegn sirkler eller ellipser.
info
785
Draw grid around large tiles.
Tegn rutenettet rundt store fliser.
info
786
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn linjer eller sirkler. En line ved å dra kontrollhandlingen i midten av et linje segment.
info
787
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Tegn valgt lag normalt og velg andre lag til 50% gjennomsiktige.
info
788
Draw shapes with outlines and fill.
Tegn figurer med skisserer og fyll.
info
789
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Tegn kvadrater eller rektangler med gitt hjørne radius.
info
790
Draw tool presets
Tegneverktøy innstillinger
info
791
Draw with a brush.
Tegn med en pensel.
info
792
Drawing Tool
Alternativ for aktivt verktøy
info
793
Drawing tool toolbar
Tegneverktøy
info
794
Drop Shadow
Skygge
info
795
Drop shadow
Skygge
info
796
Drop shadow...
Skygge...
info
797
Dropper
Hent farge
info
798
Duplicate frame
Dupliser vindu...
info
799
Duplicate layer
Flere lag
info
800
E&xit
&Avslutt
info
What about ICL files?
I wish there were...