Vietnamese phrases #1541-1560 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1541
Smoothing mode
Chế độ làm mịn
info
1542
Soft shadow
info
1543
Soften
Làm mềm
info
1544
Solid fill
Tô kín
info
1545
Some expressions were not be uploaded. Please log-in on the Online page or request language moderator priviledges to be able to modify already translated expressions.
info
1546
Some expressions were not uploaded. Please log-in on the Online page or request language moderator priviledges to be able to modify already translated expressions.
Một số mục không được tải lên. Xin vui lòng đăng nhập trên trang trực tuyến hoặc đề nghị với người quản lý mảng ngôn ngữ để có thể sửa đổi các mục đã được dịch.
info
1547
Specifies location of the tabs.
Xác định vị trí của các tab.
info
1548
Specify &height
Xác địn&h chiều cao
info
1549
Specify &size
Xác định &kích thước
info
1550
Specify &width
Xác định &bề rộng
info
1551
Specify actions to execute when a mouse gesture is detected in the raster image editor window.
Xác định hành động để thực hiện khi một thao tác nhanh được phát hiện trong cửa sổ trình biên soạn ảnh mành.
info
1552
Specify custom size:
Định kích thước tùy chỉnh :
info
1553
Specify height
info
1554
Specify position of the stop selected in the gradinet above.
info
1555
Specify width
info
1556
Speed
Tốc độ
info
1557
Spider
Bộ nan hoa
info
1558
Split direction:
Chia hướng :
info
1559
Splitting Direction
info
1560
Spread the love
info
Select background
Vista & Win 7 icons