Vietnamese phrases #481-500 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
481
Coordinates of shapes' control points are limited to integral values.
Các điểm kiểm soát của tọa độ hình chỉ áp dụng cho các số nguyên.
info
482
Coordinates of shapes' control points can have any real values.
Các điểm kiểm soát của tọa độ hình có thể có bất kỳ giá trị thực nào.
info
483
Copy current image
info
484
Copy frame
info
485
Copy of 
info
486
Copy of %s
info
487
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Sao chép các đối tượng được lựa chọn và đặt nó vào Clipboard.
info
488
Copyright © 2006-2009
Bản quyền © 2006-2009
info
489
Copy|Paste| Clear|Open...|Save...|
info
490
Corner radius:
Bán kính góc :
info
491
Counld not found a valid Name/Org/Code combination. Please verify that you have copied the activation email to the text box correctly.
info
492
Create
Tạo
info
493
Create Arrow Shape
info
494
Create Cursor from Image
Tạo Con Trỏ từ Ảnh
info
495
Create a mouse cursor from the current image.
Tạo một con trỏ từ ảnh hiện tại.
info
496
Create a new document.
Tạo dữ liệu mới.
info
497
Create a new empty raster image of given size.
Tạo một ảnh mành rỗng với kích thước nhất định.
info
498
Create a new frame. Select where to add it.
Tạo khung mới. Chọn vị trị đặt khung.
info
499
Create cursor
Tạo con trỏ
info
500
Create filmstrip...
Tạo chuỗi ảnh...
info
Vista & Win 7 icons
Select background