Vietnamese phrases #1981-2000 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1981
Melt 1.1...
info
1982
Melting Pot...
info
1983
Menu configuration
info
1984
Mercedes Jellybean
info
1985
Merge layers
Kết hợp các lớp
info
1986
Merged
info
1987
Mergency4...
info
1988
Merry Mix...
info
1989
Mesh Play...
info
1990
Meta-filters
Bộ siêu lọc
info
1991
Metadata
info
1992
Metadata:
info
1993
Metal...
info
1994
Metalfalls II...
info
1995
Metallic Onion...
info
1996
Metalwork...
info
1997
Method
Phương pháp
info
1998
Method specifying the target size.
Phương pháp xác định kích thước của đối tượng.
info
1999
Method used for blurring.
Phương pháp dùng cho làm mờ.
info
2000
Method used for simulating continuous tones with groups of dots.
Phương pháp được dùng để mô phỏng các tông màu liên tục với các nhóm chấm.
info
What about ICL files?
I wish there were...