Danish phrases #301-320 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
301
Don't save|Close document discarding changes.
Gem ikke|Luk dokumentet og kassér ændringer.
info
302
Donate...
Donér...
info
303
Down
Ned
info
304
Download
Download
info
305
Drag control points
Træk kontrolpunkter
info
306
Drag rotation grip point to rotate the associated object around local X axis.
Træk roteringshåndtag for at rotere det tilknyttede emne rundt om lokal X-akse.
info
307
Drag rotation grip point to rotate the associated object around local Y axis.
Træk roterinshåndtagene for at rotere det tilknyttede emne om Y-aksen.
info
308
Drag rotation grip point to rotate the associated object around local Z axis.
Træk roteringshåndtag for at rotere det tilknyttede emne rundt om lokal Z-akse.
info
309
Drag rotation grip point to rotate the associated object around vertical and horizontal screen-space axes.
Træk roteringshåndtaget for at dreje det tilknyttede emne lodret og vandret om en rumorienteret akse.
info
310
E&xit
Afslut
info
311
Edit item
Redigér emne
info
312
Elevate degree
Forøg grad
info
313
Emission
Emission
info
314
Emission color is a color emanating from within the surface, no external light is needed to see the surface.
Udledningsfarve er en farve hentet inde fra overfalden. Der kræves ikke eksternt lys for at se overfladen.
info
315
Emissive:
Udledt:
info
316
Enable
Aktiver
info
317
Enable grid and change the current grid step.
Aktiver gitter og skift aktuelt gittertrin.
info
318
Enable grid and set it to a predefined value.
Aktiver gitter og forudindstil værdien.
info
319
Enable to let the alpha channel in texture influence the transparency of the surface.
Aktiver for at lade alfakanalen påvirke overfladens gennemsigtighed.
info
320
Enable to specify your own diffuse texture and bumpmap. Texture allows you to put an image on a surface.
Aktiver for at angive din egen diffuse struktur og bumpmap. Med struktur kan du putte et billede på overfladen.
info
I wish there were...
Select background