Polish phrases #521-540 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
521
Copies:
info
522
Copy background
Kopiuj tło
info
523
Copy details
Kopiuj szczegóły
info
524
Copy entire pixels
Kopiuj całe piksele
info
525
Copy of %s
Kopia %s
info
526
Copy pixels from other part of the image. Pixels to overwrite are marked using tool "%s".
Kopiuje piksele z innej części obrazu. Piksele do nadpisania są oznaczone za pomocą narzędzia "%s".
info
527
Copy style
Nie ma Copy style
info
528
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Kopiuj zaznaczone do schowka
info
529
Copy the style of the current layer to the clipboard.
Kopiuje styl bieżącej warstwy do schowka.
info
530
Copyright © 2007-2011
info
531
Corner radius:
Promień rogu:
info
532
Create
Twórz
info
533
Create Droplet
info
534
Create a 3D like effect emphasizing edges.
info
535
Create a new document.
Zrób nowy dokument
info
536
Create a new empty raster image of given size.
Utwórz nowy pusty obraz rastrowy o danym rozmiarze.
info
537
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Zrób szklany efekt przez nieostrość tła pod półprzezroczystymi rejonami.
info
538
Create image
Twórz obrazek...
info
539
Create new batch operation|Duplicate batch operation|Delete batch operation|Import batch operation|Export batch operation|Create droplet|Configure|View large icon|View list|Get operations|
info
540
Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands|
Zrób nowe komendy|Duplikuj komendy|Usuń komendy|Przesuń wyżej|Przesuń niżej|Importuj komendy|Eksportuj komendy|
info
I wish there were...
What about ICL files?