Vietnamese phrases #1661-1680 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1661
Recall the mask stored by the "Store mask" command.
Gọi lại màn che đã được lưu bởi lệnh "Lưu màn che".
info
1662
Recent
Gần đây
info
1663
Recently modified files
Các tệp sửa đổi gần đây
info
1664
Recently used colors
Những màu thường sử dụng
info
1665
Recommended for layer styles
Đề xuất cho loại lớp
info
1666
Rectangle
Hình chữ nhật
info
1667
Rectangular border...
Đường viền hình chữ nhật ...
info
1668
Red
Đỏ
info
1669
Reduce colors
info
1670
Reduce the selected area by 1 or more pixels.
info
1671
Reduce the selected area by 1 pixel.
Giảm vùng được chọn xuống 1 pixel.
info
1672
Reduce to %i colors
info
1673
Reflect shape
info
1674
Refresh
Tải lại trang
info
1675
Refresh thumbnail|Remove from list|
info
1676
Relative
Tương đối
info
1677
Relative Adjustable
info
1678
Relative Fixed
info
1679
Relative size
info
1680
Relative speed of the animation in range 25% to 400%.
Tốc độ tương đối của các ảnh động trong khoảng 25% đến 400%.
info
Select background
I wish there were...