Vietnamese phrases #1161-1180 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1161
Installed
info
1162
Integral coordinates
Tọa độ nguyên 
info
1163
Intensity:
Mật độ:
info
1164
Interlaced
Xen kẽ
info
1165
Interlacing
Sự đan xen
info
1166
Internal Operation
info
1167
Internal commands
info
1168
Internal menu commands.
info
1169
Internal view type
info
1170
Internal view type.
info
1171
Invalid pixels have transparency set to 100% yet they are not black. These pixels are inverting background color if used on cursors. They should not be present in normal images.
Pixel không hợp lệ có độ trong suốt là 100% nhưng nó không phải là màu đen. Những pixel này là đảo ngược màu nền nếu dùng trên con trỏ. Nó không nên có mặt trong các ảnh bình thường.
info
1172
Invert
Đảo ngược
info
1173
Invert color of each pixel (subtract its color from white).
Đảo màu của mỗi pixel (giảm màu của nó từ màu trắng).
info
1174
Invert colors
Đảo màu
info
1175
It is recommended to save and close all other documents and restart the program.
Đề nghị lưu và đóng tất cả các tài liệu đang mở rồi khởi động lại chương trình.
info
1176
Italic
In nghiêng
info
1177
Item
Phần tử
info
1178
Items
info
1179
Iterations
Lặp lại
info
1180
Iterations:
Lặp lại :
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?