Vietnamese phrases #21-40 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
21
&Before selected item
&Trước phần tử được chọn
info
22
&Bevel...
Làm &nghiêng...
info
23
&Blend with background...
Trộn &với nền...
info
24
&Brightness:
Độ &sáng :
info
25
&Cache views
&Xem bộ nhớ đệm
info
26
&Canvas size...
&Kích cỡ khung vẽ...
info
27
&Colorize...
Màu &sắc...
info
28
&Commands:
&Lệnh :
info
29
&Configure layout...
info
30
&Contrast [%]:
Độ &tương phản [%] :
info
31
&Copy
Sao &chép
info
32
&Copy %s
&Sao chép %s
info
33
&Copy selected frame
&Sao khung được chọn
info
34
&Create
Tạ&o
info
35
&Cursor
&Con trỏ
info
36
&Delete image
&Xóa hình
info
37
&Description:
&Mô tả :
info
38
&Disable undo
&Tắt chế độ khôi phục
info
39
&Drop shadow...
Tạo &bóng...
info
40
&Edit
Chỉnh &sửa
info
Select background
What about ICL files?