Vietnamese phrases #2301-2320 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2301
unnamed
L0n31y43v3r
info
2302
up
info
2303
violet
tím
info
2304
white
trắng
info
2305
xxxx.x.x
xxxx.x.x
info
2306
yellow
vàng
info
2307
| - Up
info
2308
» Area Splitter «
» Bộ chia vùng «
info
2309
» Command List «
» Danh Sách Lệnh «
info
2310
» Command panel «
info
2311
» Display Configuration «
» Hiển Thị Cấu Hình «
info
2312
» Document Operation «
» Dữ Liệu Hiện Hành «
info
2313
» Empty View «
» Làm trống Tầm nhìn «
info
2314
» JavaScript «
» JavaScript «
info
2315
» No Operation «
» Không Có Thao Tác «
info
2316
» No Transformation «
» Không Có Biến Đổi «
info
2317
» Popup Menu «
» Trình Đơn Tại Chỗ «
info
2318
» Roll-Out Panels «
» Triển khai Bảng «
info
2319
» Sequence «
» Dãy «
info
2320
» Tabs «
» Tabs «
info
Select background
Vista & Win 7 icons