Vietnamese phrases #1801-1820 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1801
Your translation tables are up-to-date.
Bảng dịch của bạn đã được cập nhật.
info
1802
Zero-based index of the active tab.
Chỉ số của các tab hiện hành lấy mốc là  0.
info
1803
Zoom &in
Phóng t&o
info
1804
Zoom &out
Thu &nhỏ
info
1805
Zoom and position of the visible part of the image will be synchronzied using given ID.
Thu/Phóng và vị trí của phần ảnh hiển thị sẽ được đồng bộ hóa bằng ID đã cho trước.
info
1806
Zoom and position will be synchronized with views of the same ID.
Thu/Phóng và vị trí sẽ được đồng bộ hóa với hiển thị của cùng một ID.
info
1807
Zoom blur
Làm mờ và phóng to
info
1808
\\ - Up-left
info
1809
\nCannot display folder contents. Please select another folder.
info
1810
animation frames
 khung động 
info
1811
att
info
1812
carlosrt
info
1813
http://www.rw-designer.com/cursor-library
info
1814
image selection
hình ảnh đã chọn
info
1815
layers
các lớp
info
1816
loading...
đang tải...
info
1817
nuevo
info
1818
pixels
pixels
info
1819
px
px
info
1820
s/60
s/60
info
Vista & Win 7 icons
Select background