Vietnamese phrases #1821-1837 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1821
spiderman
info
1822
xxxx.x.x
xxxx.x.x
info
1823
| - Up
info
1824
» Area Splitter «
» Bộ chia vùng «
info
1825
» Command List «
» Danh Sách Lệnh «
info
1826
» Command panel «
info
1827
» Display Configuration «
» Hiển Thị Cấu Hình «
info
1828
» Document Operation «
» Dữ Liệu Hiện Hành «
info
1829
» Empty View «
» Làm trống Tầm nhìn «
info
1830
» JavaScript «
» JavaScript «
info
1831
» No Operation «
» Không Có Thao Tác «
info
1832
» No Transformation «
» Không Có Biến Đổi «
info
1833
» Popup Menu «
» Trình Đơn Tại Chỗ «
info
1834
» Roll-Out Panels «
» Triển khai Bảng «
info
1835
» Sequence «
» Dãy «
info
1836
» Tabs «
» Tabs «
info
1837
» Toolbar «
» Thanh công cụ «
info
What about ICL files?
I wish there were...