Nederlands - RealWorld forums

Log-in or register.

Nederlands

learn how to speak Dutch / leer Nederlands spreken
batuzanx
on November 4th

hallo allemaal, welkom in het Nederlands, je moet Nederlands leren spreken, leuk om Nederlands te praten!

batuzanx
on November 4th

if you want me speak english:

hello everybody, welcome to dutch , you need to learn how to speak dutch, enjoy to speak dutch!

Anonymous
on November 10th

uohfuhidhufnogiuibhbih fggiygriyryufdgiufgyyvdgyvfgyvhgiogrdugrjbhudguhrjhugdvhfgyvfvugbjufvgbjrfhujbrfjrgubvhdfhkuvdvmfvdhkgrubbbbbbbbbbbbbbridykltbtgdnuijv suik,fvdyvlgfyviguvyheecu,vhgvvk,jd hre lirygb,eulsfbevli uvenluhbgt

batuzanx
on November 11th

...

Page views: 33       Posts: 4      
Select background
Vista & Win 7 icons
I wish there were...