Vietnamese phrases #1361-1380 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1361
Resize the selection to cover the entire image.
Chỉnh lại kích cỡ của đối tượng được chọn để trải đều toàn bộ ảnh.
info
1362
Resizing from %s x %s to %s x %s pixels.
Định lại cỡ từ %s x %s đến %s x %s pixel.
info
1363
Resizing method:
P/pháp định lại cỡ:
info
1364
Resolution:
Độ phân giải:
info
1365
Respect alpha
Giữ lại alpha
info
1366
Respect image opacity
Giữ lại độ mờ đục của ảnh
info
1367
Respect the alpha channel of the filled image and do not fill transparent areas.
Giữ lại các kênh alpha của ảnh đã tô và không tô vào các khu vực trong suốt.
info
1368
Restore selection size
Khôi phục kích thước cũ
info
1369
Retouch with: %s
Chỉnh sửa với: %s
info
1370
Reverse frame order
Đảo vị trí khung
info
1371
Reverse the order of selected frames or of all frames if less than two are selected.
Đảo ngược thứ tự của các khung hoặc tất cả các khung đã chọn( Ít nhất hai khung )
info
1372
Rezizing method controls whether to scale or crop the image.
Phương pháp điều chỉnh kích thước ảnh theo tỉ lệ xích hoặc cắt bỏ.
info
1373
Right
Phải
info
1374
Right-Left
Phải - Trái
info
1375
Right-handed
info
1376
Right/Lower Pane
info
1377
Right/Upper Pane
info
1378
Role:
info
1379
Rotate
Xoay
info
1380
Rotate &left
Quay sang &trái
info
Select background
What about ICL files?