Vietnamese phrases #1361-1380 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1361
Reserve space
info
1362
Resize by setting
info
1363
Resize image
Chỉnh lại cỡ ảnh
info
1364
Resize the selection to cover the entire image.
Chỉnh lại kích cỡ của đối tượng được chọn để trải đều toàn bộ ảnh.
info
1365
Resizing from %s x %s to %s x %s pixels.
Định lại cỡ từ %s x %s đến %s x %s pixel.
info
1366
Resizing method:
P/pháp định lại cỡ:
info
1367
Resolution:
Độ phân giải:
info
1368
Respect alpha
Giữ lại alpha
info
1369
Respect image opacity
Giữ lại độ mờ đục của ảnh
info
1370
Respect the alpha channel of the filled image and do not fill transparent areas.
Giữ lại các kênh alpha của ảnh đã tô và không tô vào các khu vực trong suốt.
info
1371
Restore selection size
Khôi phục kích thước cũ
info
1372
Retouch with: %s
Chỉnh sửa với: %s
info
1373
Reverse frame order
Đảo vị trí khung
info
1374
Reverse the order of selected frames or of all frames if less than two are selected.
Đảo ngược thứ tự của các khung hoặc tất cả các khung đã chọn( Ít nhất hai khung )
info
1375
Rezizing method controls whether to scale or crop the image.
Phương pháp điều chỉnh kích thước ảnh theo tỉ lệ xích hoặc cắt bỏ.
info
1376
Right
Phải
info
1377
Right-Left
Phải - Trái
info
1378
Right-handed
info
1379
Right/Lower Pane
info
1380
Right/Upper Pane
info
Select background
I wish there were...