Polish phrases #901-920 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Identifier of the active draw tool.
info
902
Identifier of the active fill style.
Identyfikator aktywnego stylu wypełnienia.
info
903
Identifier of the fill style.
Identyfikator stylu wypełnienia.
info
904
Identifier of the image mask.
Identyfikator maski obrazu.
info
905
Identifier of the state that holds the current selection mask.
info
906
Identifier of the tabs controlled.
info
907
Identifier of the view state holding the image mask.
Identyfikator widoku stanu trzymania maski obrazu.
info
908
Identifier of the view used for operation result preview.
Identyfikator widoku użyty do podglądu wyniku operacji.
info
909
If checked, pixels are copied using constant offset. If unchecked, pixels are always copied from selected point.
info
910
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
Jeśli zaznaczone, parametr będzie zmieniany naciskiem pióra gdy tablica jest dostępna.
info
911
If enabled and if possible, the image will be resized to fit the rotated rectangle.
Jeśli włączone i możliwe, obraz będzie przewymiarowany do wpasowania obracanego prostokąta.
info
912
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
info
913
If enabled, a internal view will not be closed when another document part is selected. This will preserve the state of the view when the document part is re-opened.
info
914
If enabled, all changes to configuration will be saved and restored when this operation is run again.
Jeśli zaznaczone, wszystkie zmiany konfiguracji będą zapisane i odbudowane po powtórnym uruchomieniu tej operacji.
info
915
If enabled, all changes to the GUI layout (including last used filter values, panel sizes, splitter positions, active tabs, etc.) will be automatically saved when window or document is closed.
Jeśli włączone, wszystkie zmiany warstwy GUI (włącznie z użytymi filtrami, pozycjami podziału itp) będą automatycznie zapisane po zamknięciu okna lub dokumentu.
info
916
If enabled, application will ask to save modified document when window with that document is closing.
Jeśli włączone, program będzie pytać o zapis dokumentu przy zamykaniu.
info
917
If enabled, images will be copied from currently selected frame.
info
918
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Jeśli włączone, komendy menu odpowiednie dla konfiguracji warstwy będą widoczne w głównym menu.
info
919
If enabled, tabs are not displayed and pages must be switched using alternative methods.
info
920
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
Jeśli włączone, komenda Zarządzaj filtrami nie będzie pokazana w menu. Wtyczki mogą być zmienione w dialogu konfiguracji warstw.
info
Select background
I wish there were...