Vietnamese phrases #261-280 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Tạo bóng với cường độ và độ lệch nhất định.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">Thêm thông tin</a>.
info
262
Add a shadow to the drawn shape.
Tạo bóng cho hình được vẽ.
info
263
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Online documentation</a>.
info
264
Add a watermark picture or text.
info
265
Add an elliptical border.
Thêm đường viền elip
info
266
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Thêm một tệp ảnh có sẵn như là một lớp mới vào ảnh phân lớp.
info
267
Add and Sub...
info
268
Add color
info
269
Add commands to this toolbar.
info
270
Add custom preset
info
271
Add folder to favorites
Thêm thư mục vào mục yêu thích
info
272
Add new color swatch gradient.
info
273
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
info
274
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
Thêm bước mới | Nhân đôibước | Xóa bước | Di chuyển lên | Di chuyển xuống | Nhập bước | Xuất bước |
info
275
Add or remove custom icons. These icons can then be used in various places of the main application.
Thêm hoặc loại bỏ các biểu tượng tùy chỉnh. Những biểu tượng này sau đó có thể được sử dụng ở nhiều nơi khác trong ứng dụng chính.
info
276
Add or subtract value from red, green, and blue channels.
Thêm hoặc bớt đi giá trị từ các kênh màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương.
info
277
Add predefined color swatches.
Thêm màu swatches đã có sẵn.
info
278
Add reflection
Thêm độ phản chiếu
info
279
Add the dragged file(s) as new layer(s).
info
280
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Thêm đỉnh đa giác bằng cách kéo tay cầm điều khiển ở giữa một cạnh.
info
Select background
What about ICL files?