Vietnamese phrases #1421-1440 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1421
Panels
info
1422
Parameter:
Thông số:
info
1423
Parameters
info
1424
Part &operation:
&Hành động cục bộ
info
1425
Particle count
Số chấm lửa
info
1426
Particle longevity
Thời gian sống của chấm
info
1427
Particle size
Kích cỡ chấm
info
1428
Paste image
Dán ảnh
info
1429
Paste style
Dán kiểu
info
1430
Paste the dragged image(s) as a floating selection.
info
1431
Paste:
Dán :
info
1432
Pasted
info
1433
Path
Đường dẫn
info
1434
Path to a html help topic that will be displayed if user clicks on a Help button. If this field is left blank, the Help button will be hidden.
Đường dẫn đến mục trợ giúp mã HTML sẽ được hiển thị nếu người dùng nhấp vào nút Trợ giúp. Nếu mục này không có , nút Trợ giúp sẽ được ẩn.
info
1435
Path to environment map
Đường dẫn đến môi trường ánh xạ
info
1436
Path to height map
Đường dẫn đến chiều cao ánh xạ
info
1437
Pattern fill
Mẫu tô
info
1438
Pencil
Bút chì
info
1439
Perform the last undone action again.
Thực hiện lại hành động vừa mới undo.
info
1440
Perspective transformation
Phép biến đổi theo luật gần xa
info
Select background
Vista & Win 7 icons