Vietnamese phrases #361-380 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
361
Blur:
Làm mờ:
info
362
Bold
In đậm
info
363
Border color
Màu viền
info
364
Both
Cả hai
info
365
Bottom
Đáy
info
366
Bottom left
Dưới Trái
info
367
Bottom right
Dưới Phải
info
368
Bounds:
Giới Hạn :
info
369
Box Blur
Làm Mờ Ô
info
370
Box blur
Làm mờ ô
info
371
Box blur...
Làm mờ ô...
info
372
Brighten
info
373
Brightness
Độ sáng
info
374
Brightness influences the luminance of the entire image by adding the given value to every pixel.
Độ sáng ảnh hưởng đến cường độ sáng của toàn bộ ảnh bằng cách thêm giá trị cho mỗi pixel.
info
375
Brightness...
Độ sáng...
info
376
Brush
Cọ vẽ
info
377
Built-in
Mẫu có sẵn
info
378
Built-in shadow
info
379
Busy
Busy
info
380
Button1
Nút 1
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?