Polish phrases #1241-1260 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1241
Resize an image to have both dimension less or equal than the specified frame size.
info
1242
Resize the selection to cover the entire image.
Zmień rozmiar zaznaczenia aby pokrył cały obraz.
info
1243
Resize to fit in frame
info
1244
Resizing from %s x %s to %s x %s pixels.
Zmiana z %s x %s do %s x %s pikseli.
info
1245
Resolution:
Rozdzielczość
info
1246
Respect image opacity
Uwzględnij przezroczystość obrazu
info
1247
Respect the alpha channel of the filled image and do not fill transparent areas.
Uwzględnij kanał alfa wypełnionego obrazu i nie wypełniaj przezroczystych obszarów.
info
1248
Restore
Przywróć
info
1249
Restore database
Przywróć bazę danych
info
1250
Restore selection size
Odbuduj wymiary zaznaczenia
info
1251
Retarget
Zmiana celu
info
1252
Retouch with: %s
Retuszuj z: %s
info
1253
Retouching editor
info
1254
Ridged edges
Prążkowane krawędzie
info
1255
Right
Prawy
info
1256
Right-Left
Prawy-lewy
info
1257
Right/Lower Pane
Prawy/Dolny Panel
info
1258
Right/Upper Pane
Prawy/Górny Panel
info
1259
Rotate
Obracaj
info
1260
Rotate &left
Obrót w lewo
info
Vista & Win 7 icons
Select background