Polish phrases #541-560 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
541
Document - Save
Dokument - Zapisz
info
542
Document - Set File Format
Dokument - Ustaw format pliku
info
543
Document contains unsaved data.
Dokument zawiera niezapisane dane.
info
544
Document type:
Typ dokumentu:
info
545
Don't save|Close document discarding changes.
Nie zapisuj|Zamyka dokument, odrzucając zmiany.
info
546
Dots
Kropki
info
547
Dotted grid
info
548
Down
Niżej
info
549
Down-Right
info
550
Down-Up
Niżej-Wyżej
info
551
Download
Ściągnij
info
552
Drag and drop
info
553
Drag and drop files or folders from Explorer here to process them
info
554
Drag the slider to adjust brightness.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
info
555
Drag the slider to adjust color saturation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Przesuń suwak aby dostroić nasycenie kolorów.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/color-adjustments-operation">Więcej informacji</a>.
info
556
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Przeciągnij myszą w górę od punktu w którym obiekt dotyka ziemi aby stworzyć cień.
info
557
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Przeciąganie myszą przesuwa cały obraz. Na zewnątrz może być wypełniony danym kolorem lub obraz może być zawinięty.
info
558
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Rysuj krzywą przez określone punkty. Aby dodać nowy punkt przeciągnij kontrolkę umieszczoną pośrodku lini.
info
559
Draw a grid around pixels or small tiles.
Rysuj siatkę naokoło pikseli
info
560
Draw an arbitrary shape controlled by points with tangents.
info
What about ICL files?
I wish there were...