Polish phrases #141-160 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
Adjust Brightness
Dopasuj jasność
info
142
Adjust Color Saturation
Dopasuj nasycenie koloru
info
143
Adjust HLS...
Dopasuj HLS...
info
144
Adjust RGB
Dopasuj RGB
info
145
Adjust RGB...
Dopasuj RGB...
info
146
Adjust black and white levels of a photograph and modify contrast.
Dopasuj czarne i białe poziomy fotografii i zmodyfikuj kontrast.
info
147
Adjust brightness of the whole image or of current selection.
Ustaw jasność całego obrazu albo zaznaczenia.
info
148
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Ustaw jasność, kontrast, gamma i nasycenie całego obrazu lub zaznaczenia.
info
149
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Ustaw jasność, kontrast, gamma i nasycenie całego obrazu lub zaznaczonego obszaru.<br><br><a href="http://wiki-rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Więcej informacji</a>.
info
150
Adjust canvas size
Dostosuj rozmiar płótna
info
151
Adjust canvas:
Dostosuj płótno:
info
152
Adjust color saturation of the current layer or of the current selection.
Ustaw nasycenie koloru aktualnej warstwy lub zaznaczenia.
info
153
Adjust contrast of the whole image or of current selection.
Ustaw kontrast całego obrazu lub zaznaczenia.
info
154
Adjust exposure
Regulacja ekspozycji
info
155
Adjust hue, luminance, and saturation of entire image or of selected hues.
Dostosuj barwę, jaskrawość i nasycenie całego obrazu lub wybranych odcieni.
info
156
Adjust light level to preserve flat surfaces
Dopasuj poziom światła do zachowania równych powierzchni
info
157
Adjust size by %i, %i
info
158
Adjust size by:
Dopasuj rozmiar przez:
info
159
Adjust the light level to avoid changing flat surfaces.
Dopasuj poziom światła aby uniknąć zmian płaskich powierzchni.
info
160
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
Po ustawieniu parametrów kliknij OK by uruchomić zadanie
info
I wish there were...
What about ICL files?