Vietnamese phrases #1281-1300 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1281
Save changes to %s ?
Lưu các thay đổi vào %s ?
info
1282
Save copy of the image as .jpg without metadata and with compresson set by defautl to 85%.
info
1283
Save current mask to file as a grayscale image.
Lưu màn che hiện hành vào tệp thành ảnh trắng đen.
info
1284
Save document
Lưu dữ liệu
info
1285
Save for web...
info
1286
Save layout as:
Lưu bố cục thành :
info
1287
Save optional attributes like background color, resolution, and gamma.
info
1288
Save style...
Lưu kiểu...
info
1289
Save the active document with a new name.
Lưu tài liệu đang hiện hành với một tên mới.
info
1290
Save the active document.
Lưu dữ liệu hiện hành.
info
1291
Save the image in selected layer into a file.
Lưu hình ảnh trong lớp được chọn vào một tệp.
info
1292
Save the selected area of the image or the entie image if nothing is selected.
info
1293
Save unchanged
info
1294
Save|Close document saving changes.
Lưu | Đóng và lưu những thay đổi.
info
1295
Scale to fit paper
info
1296
Scale:
info
1297
Scatter
Phân tán
info
1298
Search the help for selected phrase.
Tìm kiếm sự giúp đỡ cho cụm từ được chọn.
info
1299
Secondary color
Màu phụ
info
1300
Secondary formats:
Các định dạng thứ cấp :
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons