Vietnamese phrases #621-640 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
621
Factor influencing how much are the pixels displaced.
Yếu tố ảnh hưởng đến số lượng pixel bị thay thế.
info
622
Fade away
Làm phai mờ
info
623
Fade effect
Hiệu ứng phai mờ
info
624
Failed to open %s.
info
625
Far density:
info
626
Favorite formats:
Các định dạng yêu thích :
info
627
File &name:
Tên tệ&p :
info
628
File Browser
Trình tìm tập tin
info
629
File associations...
Các tệp liên kết...
info
630
File format
Định dạng tệp
info
631
File name:
Tên tệp :
info
632
File type name
Tên kiểu tệp
info
633
Files of &type:
Định dạng &tệp :
info
634
Files of type:
Kiểu tệp :
info
635
Fill
info
636
Fill style
Kiểu tô
info
637
Fill style is not applicable.
Kiểu tập tin không thể áp dụng được.
info
638
Fill style:
Kiểu tô :
info
639
Fill the entire image (or selected area) using current fill style.
info
640
Fill the image (or selection) using gradient or texture.
Tô ảnh (hoặc đối tượng được chon) sử dụng građien hoặc hoa văn.
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?