Vietnamese phrases #1121-1140 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1121
Display conte&xt help for window controls as tooltips
info
1122
Display context help (this message) as tooltips for all controls.
info
1123
Display files with the given tag.
info
1124
Display hints relevant to application current state.
Màn hình hiển thị gợi ý liên quan đến trạng thái ứng dụng hiện tại.
info
1125
Display lines in tree to indicate relations between items.
info
1126
Display mode
info
1127
Display mode:
info
1128
Display program information, version number and copyright.
Hiển thị thông tin chương trình, số phiên bản và bản quyền.
info
1129
Display:
info
1130
Displayed drawing tools:
Hiển thị công cụ vẽ :
info
1131
Displayed tools
info
1132
Displays the basic information about the application and its usage.
Hiển thị thông tin cơ bản về các ứng dụng và cách sử dụng của nó.
info
1133
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Hiển thị hệ số thu/phóng hiện tại. Nhấn vào đây để nhanh chóng chuyển đổi các giá trị đã xác định trước hoặc giá trị hệ số thu/phóng của riêng bạn.
info
1134
Displays the help index page.
Hiển thị các trang trợ giúp theo mục.
info
1135
Dissolve...
Làm mờ...
info
1136
Distance of the folds from the shape outline.
Khoảng cách của những nếp gấp từ viền của hình.
info
1137
Distance:
Khoảng cách:
info
1138
Distort
info
1139
Distressed Quad...
info
1140
DitherBox...
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons