Vietnamese phrases #4361-4380 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
4361
virtualToBatch...
info
4362
waxing a Lizard
info
4363
we make Headlights
info
4364
weaver
info
4365
white
trắng
info
4366
xero
info
4367
xxxx.x.x
xxxx.x.x
info
4368
yellow
vàng
info
4369
» Area Splitter «
» Bộ chia vùng «
info
4370
» Command List «
» Danh Sách Lệnh «
info
4371
» Command panel «
info
4372
» Display Configuration «
» Hiển Thị Cấu Hình «
info
4373
» Document Operation «
» Dữ Liệu Hiện Hành «
info
4374
» Empty View «
» Làm trống Tầm nhìn «
info
4375
» JavaScript «
» JavaScript «
info
4376
» No Operation «
» Không Có Thao Tác «
info
4377
» No Transformation «
» Không Có Biến Đổi «
info
4378
» Popup Menu «
» Trình Đơn Tại Chỗ «
info
4379
» Roll-Out Panels «
» Triển khai Bảng «
info
4380
» Sequence «
» Dãy «
info
I wish there were...
What about ICL files?