Vietnamese phrases #821-830 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
821
xxxx.x.x
xxxx.x.x
info
822
» Area Splitter «
» Bộ chia vùng «
info
823
» Command List «
» Danh Sách Lệnh «
info
824
» Document Operation «
» Dữ Liệu Hiện Hành «
info
825
» Empty View «
» Làm trống Tầm nhìn «
info
826
» No Output «
info
827
» Popup Menu «
» Trình Đơn Tại Chỗ «
info
828
» Roll-Out Panels «
» Triển khai Bảng «
info
829
» Tabs «
» Tabs «
info
830
» Toolbar «
» Thanh công cụ «
info
I wish there were...
Select background