Bulgarian phrases #421-440 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
421
Copyright © 2007-2015
info
422
Corner radius:
Радиус на върха:
info
423
Create
Направи
info
424
Create Droplet
info
425
Create a 3D like effect emphasizing edges.
info
426
Create a new document.
Създай нов документ
info
427
Create a new empty raster image of given size.
Създай ново празно растерно изображение с определени размери.
info
428
Create an empty text document.
info
429
Create droplet
info
430
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Създай ефект на стъкло чрез замъгляване на фона под полупрозрачни зони.
info
431
Create image
Създаване на изображение
info
432
Create new batch operation
info
433
Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands|
Създай нови команди|Дублирай команди|Изтрий команди|Премести нагоре|Премести надолу|Внеси команди|Експортирай команди|
info
434
Create new document from a template.
Създай нов документ по шаблон.
info
435
Create new image document using current contents of clipboard.
info
436
Create new layout|Duplicate selected layout|Delete selected layout|Rename selected layout|Configure selected layout|Move selected layout down|Move selected layout up|Import layout|Export layout|
info
437
Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset|
info
438
Create new raster image from the current content of Windows desktop.
Създай ново растерно изображение от текущото съдържание на десктопа.
info
439
Create new raster layer and place it on top of the other layers.
Създай нов растерен слой и го постави върху другите слоеве.
info
440
Create new revision
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons