Turkish phrases #1521-1540 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1521
This JavaScript code should use the Configuration object to define a configuration dialog. http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript
Bu JavaScript kodu, bir konfigürasyon diyalogu tanımlamak için Yapılandırma nesnesini kullanmalıdır. http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript
info
1522
This area is too small for a custom configuration dialog. Click here to switch to table view.
Bu alan, özel bir yapılandırma iletişim kutusu için çok küçük. Tablo görünümüne geçmek için buraya tıklayın.
info
1523
This area is too small for a custom configuration dialog.\n\nClick here to zoom in.
info
1524
This box allows you to display only files of selected types. When storing files, this box may influence the file format of the saved file.
Bu kutu, yalnızca seçilen türdeki dosyaları görüntülemenizi sağlar. Dosyaları depolarken, bu kutu kaydedilen dosyanın dosya biçimini etkileyebilir.
info
1525
This computer
Bu bilgisayar
info
1526
This field controls how transparent or opaque will the text or image be (0-100%).
Bu alan metin veya görüntünün ne kadar şeffaf veya opak(Buzlu) olacağını kontrol eder (% 0-100).
info
1527
This field displays your current folder and allows you to quickly switch to parent folders.
Bu alan geçerli klasörünüzü gösterir ve hızlı bir şekilde üst klasörlere geçmenizi sağlar.
info
1528
This is a commercial software application and a valid license is needed to use it. Without a license, the software may be used for evaluation purposed only.
info
1529
This list contains names of currently available layouts. Use the toolbar buttons above the box to control the layouts. Double-click an layout to configure it.
info
1530
This operation is performed on the extracted document part.
info
1531
This operation will be performed on the transformed document.
info
1532
This parameter controls the maximum coverage of each painted pattern.
Bu parametre, her boyalı modelin maksimum kapsama alanını kontrol eder.
info
1533
This setting controls how to combine the outline with the original shape.
Bu ayar, anahatta orijinal şekliyle nasıl birleştirileceğini kontrol eder.
info
1534
This table shows file types supported by this application. Set a check mark to the left of a file type that should be associated in shell.
Bu tablo, bu uygulama tarafından desteklenen dosya türlerini gösterir. Kabukta ilişkilendirilmesi gereken bir dosya türünün solunda bir onay işareti ayarlayın.
info
1535
This value constrols shadow density. Higher value means darker shadow.
Bu değer gölge yoğunluğunu daraltır. Daha yüksek değer, daha karanlık bir gölge demektir.
info
1536
This window shows structure of the configuration. Select an item to display its configuration in the right pane. Items marked with small dialog icon have custom configuraton dialogs.
info
1537
This wizard creates a new image from the current content of your desktop. This window will disappear for a moment while capturing is performed.
Bu sihirbaz, masaüstünüzün mevcut içeriğinden yeni bir görüntü oluşturur. Yakalama yapılırken bu pencere bir an için kaybolacaktır.
info
1538
This wizard opens a raster image from the clipboard. Images can be placed on clipboard using the Copy or Copy Image command in graphic editors. Content of any window can be capured by pressing ALT+PrtScn keys while the window is active.
Bu sihirbaz panodan bir raster görüntü açar. Görüntüler, grafik editörlerde Kopyala veya Görüntü Kopyala komutu kullanılarak panoya yerleştirilebilir. Pencere etkinken herhangi bir pencerenin içeriği ALT+PrtScn tuşlarına basarak yakalanabilir.
info
1539
Threshold
Eşikli
info
1540
Threshold:
Eşik:
info
Select background
What about ICL files?