Vietnamese phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
%ix%i pixels
%ix%i pixels
info
2
&Active Layout
&Kích hoạt Bố cục
info
3
&Adjust
Đ&iều chỉnh
info
4
&Automatic zoom
&Tự động thu phóng
info
5
&Canvas size...
&Kích cỡ khung vẽ...
info
6
&Copy %s
&Sao chép %s
info
7
&Create
Tạ&o
info
8
&Disable undo
&Tắt chế độ khôi phục
info
9
&Edit
Chỉnh &sửa
info
10
&File
&Tệp
info
11
&Help
Trợ giú&p
info
12
&Image
&Hình ảnh
info
13
&Invert selection (%s)
Đả&o đối tượng được chọn (%s)
info
14
&Large grid
Ô lưới &to
info
15
&Layer
&Lớp
info
16
&Mask
&Màn che
info
17
&New...
Mớ&i...
info
18
&No grid
&Không ô lưới
info
19
&Open...
&Mở...
info
20
&Paste
&Dán
info
I wish there were...
What about ICL files?