Vietnamese phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
%g kB
%g kB
info
2
%ix%i pixels
%ix%i pixels
info
3
%ix%i pixels, %i frames
% ix% i pixel,% i khung
info
4
%s eraser
%s xóa
info
5
%s in bubble
info
6
%s selection
Kiểu chọn %s
info
7
%s with effects
%s với các hiệu ứng
info
8
&Active Layout
&Kích hoạt Bố cục
info
9
&Adjust
Đ&iều chỉnh
info
10
&Animation
Ảnh độn&g
info
11
&Automatic zoom
&Tự động thu phóng
info
12
&Canvas size...
&Kích cỡ khung vẽ...
info
13
&Copy %s
&Sao chép %s
info
14
&Create
Tạ&o
info
15
&Disable undo
&Tắt chế độ khôi phục
info
16
&Edit
Chỉnh &sửa
info
17
&File
&Tệp
info
18
&Help
Trợ giú&p
info
19
&Image
&Hình ảnh
info
20
&Invert selection
Đảo ngược sự &lựa chọn
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?