Vietnamese phrases #1-20 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
%g MB
info
2
%g kB
%g kB
info
3
%ix%i pixels
%ix%i pixels
info
4
%ix%i pixels, %i frames
% ix% i pixel,% i khung
info
5
%s Apply shadow, blur and reflection effects.
%s Áp dụng hiệu ứng bóng tối, mờ và phản chiếu.
info
6
%s eraser
%s xóa
info
7
%s in bubble
info
8
%s selection
Kiểu chọn %s
info
9
%s with effects
%s với các hiệu ứng
info
10
&About %s...
&Giới thiệu %s...
info
11
&Active Layout
&Kích hoạt Bố cục
info
12
&Adjust
Đ&iều chỉnh
info
13
&Animation
Ảnh độn&g
info
14
&Arbitrary rotation...
Xo&ay tùy ý ...
info
15
&Automatic zoom
&Tự động thu phóng
info
16
&Bevel...
Làm &nghiêng...
info
17
&Blend with background...
Trộn &với nền...
info
18
&Canvas size...
&Kích cỡ khung vẽ...
info
19
&Colorize...
Màu &sắc...
info
20
&Commands:
&Lệnh :
info
Vista & Win 7 icons
Select background