Bosnian phrases #441-460 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Home|Back|Forward|Copy|Paste|
Početak|Nazad|Naprijed|Kopiraj|Zalijepi|
info
442
Horizontal
Horizontalno
info
443
Horizontal division:
Horizontalna podjela
info
444
Horizontal offset:
Horizontalna pozicija:
info
445
How is the shadow combined with the original shape.
Kako se sjenka kombinuje s originalnim oblikom.
info
446
Hue
Nijanse
info
447
Icon associated with this command.
Ikonica pridružena ovoj komandi.
info
448
Icon from &selection
Ikonica iz &selekcije
info
449
Icon:
Ikona:
info
450
Identifier of the fill style.
Identifikator stila ispunjavanja.
info
451
Identifier of the state that holds the current selection mask.
Identifikator stanja trenutne selekcije maske.
info
452
Identifier of the view state holding the image mask.
Identifikator prikaza stanja držanja slikovne maske.
info
453
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Ukoliko je omogućeno, komande menija vezane za konfiguraciju i mijenjanje izgleda bit će vidljive na glavnom meniju.
info
454
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
Ukoliko je omogućeno, komanda 'Upravljaj filterima' neće biti prikazana u meniju. Dodaci (plugini) mogu se uvijek modifikovati korištenjem dijaloga za podešavanje rasporeda.  
info
455
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Ako je uključeno, aplikacija će prikupljati informacije o neprevedenim izrazima i dozvoliti njihove prijevode.
info
456
If enabled, the glowing will keep the color of the glowing object.
Ukoliko je omogućeno, sijanje će zadržati boju sjajnog objekta.
info
457
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
Ukoliko je omogućeno, ikonica će se preuzeti od prve označene podkomande. 
info
458
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Ako je uključeno, neprevedeni izrazi biće označeni sa [*] u prozoru aplikacije.
info
459
If set, the layout will be usable only with documents of the selected type.
Ako je postavljeno, raspored će biti upotrebljiv jedino u dokumentima izabrane vrste.
info
460
If used in toolbar, the button will always contain command name.
Ukoliko se koristi na alatnoj traci, ovo dugme će uvijek sadržavati naziv komande. 
info
I wish there were...
What about ICL files?