Bulgarian phrases #1041-1060 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1041
Man'o'war
info
1042
Manage Custom Icons
info
1043
Manage Custom Presets
info
1044
Manage File Associations
Управление на файлови асоциации
info
1045
Manage Layouts
info
1046
Manage Windows shell associations
Управление на асоциациите на обвивката на Windows
info
1047
Manage custom presets
info
1048
Mandelbrot set
info
1049
Manually entered part-ID
info
1050
Manually set coordinates of the clicked control handle.
Ръчно постави координати на контролерите върху които е щракнато
info
1051
Mark all available items or objects as selected.
Маркирай всички налични пунктове или обекти като избрани.
info
1052
Mask ID
info
1053
Mask ID:
info
1054
Mask from opacity
info
1055
Mask identifier:
Определител на маските:
info
1056
Matches pixels with similar alpha value (opacity/transparency).
Съчетава пиксели с подобни стойности алфа (плътност/прозрачност)
info
1057
Matches pixels with similar brightness.
Съчетава пиксели с подобна яркост
info
1058
Matches pixels with similar hues.
Съчетава пиксели с подобни отенъци.
info
1059
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
Съчетава пиксели с подобни стойности на червения, зеления и синия канали.
info
1060
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Максимална стойност на цвета. Препоръчителните стойности са 1 (естествен диапазон на HDR), 100 (процентен диапазон) или 255 (класически 8-битов цвят).
info
Select background
Vista & Win 7 icons