Bulgarian phrases #1301-1320 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1301
Identifier of the image mask.
Определител на маската на  изображението
info
1302
Identifier of the view state holding the image mask.
info
1303
Identifier of the view used for operation result preview.
Идентификатор на изгледа използван за визуализация на резултатите от операцията.
info
1304
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
При проверка параметърът ще бъде повлиян от натиска на молива.
info
1305
If dashing is enabled, the pattern can consist of up to 32 'space' and '-' characters representing the dashing.
info
1306
If enabled and if possible, the image will be resized to fit the rotated rectangle.
info
1307
If enabled and if supported by the rendering device, the rendered image will use transparent pixels instead of background color.
info
1308
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
info
1309
If enabled, a internal view will not be closed when another document part is selected. This will preserve the state of the view when the document part is re-opened.
info
1310
If enabled, all available processors will be used. Includes hyper-threading support.
info
1311
If enabled, all changes to configuration will be saved and restored when this operation is run again.
При задействане всички промени на конфигурацията ще бъдат съхранени и възстановени когато операцията се включи отново.
info
1312
If enabled, all changes to the GUI layout (including last used filter values, panel sizes, splitter positions, active tabs, etc.) will be automatically saved when window or document is closed.
Ако се задейства, всички промени в разположението GUL (вкл.последно използваните стойности на филтрите, размерите на панелите, разделителните позиции, активните таблици и др.) автоматически ще се съхранят когато прозореца или документа бъде затворен.
info
1313
If enabled, all objects will cast sharp shadows.
info
1314
If enabled, application will ask to save modified document when window with that document is closing.
Ако езадействано, приложението ще иска да запази модифицираният документ  когато прозорецът, който го съдържа се затвори.
info
1315
If enabled, images in low color depths will be included in the created icon. Low color depths include 256 colors, 16 colors, and 2 colors in case of Mac icons.
info
1316
If enabled, images will be copied from currently selected frame.
Ако е разрешено, изображенията ще бъдат копирани от избрания в текущия кадър.
info
1317
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Когато е задействана командите от менюто отнасящи се до оформлението
info
1318
If enabled, panel height must be specified. Otherwise, internal view's optimum height or default height is used.
info
1319
If enabled, tabs are not displayed and pages must be switched using alternative methods.
info
1320
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
При активиране командата „Управление на филтри“ няма да се показва в менюто. Приставките винаги могат да бъдат модифицирани с помощта на диалоговия прозорец за конфигуриране на оформлението.
info
Vista & Win 7 icons
Select background