Danish phrases #2581-2600 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2581
This is a commercial software application and a valid license is needed to use it. Without a license, the software may be used for evaluation purposed only.
Dette program er ikke gratis, og der kræves en gyldig licens. Uden licens kan programmet kun bruges i prøveperioden.
info
2582
This item determines component's type. Type can be changed from context menu or toolbar.
Dette emne definerer komponentens type. Typen kan ændres fra kontekstmenu eller værktøjslinie.
info
2583
This list contains names of currently available layouts. Use the toolbar buttons above the box to control the layouts. Double-click an layout to configure it.
Liste over de aktuelle layout. Brug værktøjsikonerne herover til at administrere dem. Dobbeltklik på et layout åbner dets indstillinger.
info
2584
This list shows currently installed custom icons.
Listen viser aktuelt installerede tilpassede ikoner.
info
2585
This operation is performed on the extracted document part.
Denne handling udføres på den udtrukne dokumentdel.
info
2586
This operation will be performed on the transformed document.
Denne handling udføres på det transformerede dokument.
info
2587
This option controls image formats initially present. Formats can be freely added or deleted later.
Dette valg kontrollerer aktuelle billedformater. Formater kan frit tilføjes eller slettes senere.
info
2588
This parameter controls the maximum coverage of each painted pattern.
Denne parameter bestemmer den maksimale dækning af hvert malet mønster.
info
2589
This table shows file types supported by this application. Set a check mark to the left of a file type that should be associated in shell.
Denne tabel viser de understøttede filtyper. Sæt flueben ved de filtyper der skal knyttes til (åbnes med) programmet.
info
2590
This value constrols shadow density. Higher value means darker shadow.
Denne værdi styrer skyggens intensitet. Højere værdi betyder mørkere skygge.
info
2591
This value sets the number of samples per pixel.
Denne værdi bestemmer antal prøver pr. pixel.
info
2592
This view allows you to modify raster images using drawing tools. Controls:\n - Zoom in and out by rotating mouse wheel. Pan by dragging with middle button (wheel) pressed. CTRL = smooth zoom.\n - Left mouse button activates the current edit tool. SHIFT and CTRL keys modify behavior of some tools.\n - Use right mouse button to perform mouse gestures. Right-click for context menu.
I denne  visning kan du ændre billeder med tegneværktøjer. Kontroller: Zoom ind og ud med musens hjul. Panorer ved at trække med midtertasten (hjulet) trykket ned. CTRL = blød zoom. Venstre musetast aktiverer aktuelt værktøj. SKIFT+CTRL ændrer vise værktøjer. Højre musetast udfører musegestus. Højreklik åbner kontekstmenu.
info
2593
This view displays a 3D object and its "grip points" that allow you to make modifications to the document. Click on an object to display associated grip points. You can select grip points, move them, rotate, zoom and move the 3D object by clicking or dragging with your mouse using all three buttons and CTRL and SHIFT keys.
Denne visning viser et 3D emne og de tilhørende håndtag der tillader dig at ændre dokumentet. Klik på et emne for at vise de tilknyttede håndtag. Du kan vælge håndtag, flytte dem, rotere, zoome og flytte 3D emnet ved at anvende alle musens knapper samt tasterne CTRL og SKIFT.
info
2594
This view displays a 3D scene and allows you to move through the scene. You can change your position with A, S, D, F, X, SPACE, and arrow keys or by dragging with left or right mouse button. The right-drag action depends on avtive move mode.
Her ses et 3D motiv som kan flyttes. Placeringen ændres med tasterne A, S, D, F, X, mellemrum og piletasterne, samt ved højre-/venstreklik og træk med musen. Højreklikstræk afhænger af den aktive indstilling.
info
2595
This view displays hierarchical structure of the current document. Controls:\n - Click on an item with left mouse button to select it. Hold down CTRL or SHIFT to select multiple items.\n - Display context menu by right-clicking on an item.\n - To get more help for an item, move mouse over it and read the hint in status bar (the hint is not always available).
Her vises aktuelt dokuments hierarkiske struktur. Kontroller: - Venstreklik på emner markerer dem. Hold CTRL eller SKIFT nede for at vælge flere. - Højreklik for at vide kontekstmenu. - Hold markøren over et emne for at læse tips i statuslinien (ikke altid muligt).
info
2596
This view is used for the extracted document part.
Denne visning bruges til den udtrukne dokumentdel.
info
2597
This window shows structure of the configuration. Select an item to display its configuration in the right pane. Items marked with small dialog icon have custom configuraton dialogs.
Dette vindue viser indstillingens opbygning. Vælg et emne for at vise indstillingerne i højre rude. Emner med et lille dialogikon, indeholder muligheder for tilpasning.
info
2598
This window shows the processed files and informs you if processing was successful.
Her vises de behandlede filer og oplysninger om resultatet.
info
2599
This wizard creates a new image from the current content of your desktop. This window will disappear for a moment while capturing is performed.
Denne funktion tager et billede af dit aktuelle skrivebord. Vinduet forsvinder et øjeblik mens billedet tages.
info
2600
This wizard opens a raster image from the clipboard. Images can be placed on clipboard using the Copy or Copy Image command in graphic editors. Content of any window can be capured by pressing ALT+PrtScn keys while the window is active.
Her kan du åbne et billede fra udklipsholderen. Billeder indsættes i udklipsholderen ved at kopiere dem fra et billedprogram, og indholdet i normale vinduer kan kopieres med Alt+PrtScr tasterne.
info
Select background
I wish there were...