Danish phrases #681-700 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
681
Drag the picture with your mouse to move it, zoom in and out with your mouse wheel. Alternatively use arrows, + and - keys.
Flyt billedet ved at trække med musen, zoom ind og ud med musens hjul. Alternativt kan piletasterne og +/- tasterne bruges.
info
682
Drag the points to specify a perspective transformation. Keep the polygon convex.
Træk punkterne for at angive en perspektiv transformering. Bevar konveks polygon.
info
683
Drag the slider to adjust brightness.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér lysstyrken med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
684
Drag the slider to adjust color saturation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér farvemætning med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
685
Drag the slider to adjust contrast.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér kontrasten med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
686
Drag the slider to adjust gamma-correction.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér gamma med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
687
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Træk musen fra bunden og op for at oprette en kastet skygge.
info
688
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Træk med musen flytter hele billedet. Omgivelserne kan enten udfyldes med en farve, eller billedet kan indpakkes.
info
689
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn en kurve gennem de angivne punkter. Tilføj nyt punkt ved at trække i en liniedels midterste håndtag.
info
690
Draw a grid around pixels or small tiles.
Tegn gitter om pixel eller små fliser
info
691
Draw circles or ellipses.
Tegn cirkler eller ellipser.
info
692
Draw grid around large tiles.
Tegn gitter om store fliser.
info
693
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn linier eller ploylinier. Del en linie ved at trække i håndtaget i midten af en liniedel.
info
694
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Tegn valgt lag normalt, og de øvrige lag med 50% opacitet.
info
695
Draw shapes with outlines and fill.
Tegn udfyldte former med kant.
info
696
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Tegn kvadrater eller rektangler med given hjørneradius.
info
697
Draw tool presets
Tegneværktøjs indstillinger
info
698
Draw with a brush.
Tegn med pensel
info
699
Drawing Tool
Tegneværktøj
info
700
Drawing tool toolbar
Tegneværktøj
info
Select background
What about ICL files?