Bosnian phrases #901-920 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Identifier of the active draw tool.
Identifikator aktivnog alata za crtanje.
info
902
Identifier of the active fill style.
Identifikator aktivnog stila ispunjavanja.
info
903
Identifier of the fill style.
Identifikator stila ispunjavanja.
info
904
Identifier of the image mask.
Identifikator maske slike.
info
905
Identifier of the state that holds the current selection mask.
Identifikator stanja trenutne selekcije maske.
info
906
Identifier of the tabs controlled.
Identifikator kontrolisanih kartica.
info
907
Identifier of the view state holding the image mask.
Identifikator prikaza stanja držanja slikovne maske.
info
908
Identifier of the view used for operation result preview.
Identifikator izgleda korišten za pregled rezultata operacije.
info
909
If checked, pixels are copied using constant offset. If unchecked, pixels are always copied from selected point.
Ukoliko je čekirano, pikseli su kopirani korištenjem konstantnog ofseta. Ako nije čekirano, pikseli se uvijek kopiraju iz selektovane tačke. 
info
910
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
Ukoliko je čekirano, na parametar će uticati pritisak olovke ukoliko koristite tablet način rada.
info
911
If enabled and if possible, the image will be resized to fit the rotated rectangle.
Ako je omogućeno, slika će prilagoditi veličinu kako bi popunila rotirani pravougaonik.
info
912
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
Ukoliko je omogućeno a selekcija ne postoji, komande će biti primijenjene na cijelu sliku.
info
913
If enabled, a internal view will not be closed when another document part is selected. This will preserve the state of the view when the document part is re-opened.
Ako je omogućeno, interni prikaz neće se zatvoriti kada se selektuje drugi dio dokumenta. Ovo će sačuvati stanje prikaza kada se ponovo otvori dio dokumenta.
info
914
If enabled, all changes to configuration will be saved and restored when this operation is run again.
Ako je omogućeno, sve promjene u podešavanjima bit će sačuvane i vraćene kada se ponovo pokrene ova operacija.
info
915
If enabled, all changes to the GUI layout (including last used filter values, panel sizes, splitter positions, active tabs, etc.) will be automatically saved when window or document is closed.
Ako je omogućeno, sve promjene na rasporedu interfejsa (GUI-a) uključujući zadnje korištene vrijednosti filteta, veličina ploča, aktivnih kartica itd. bit će automatski sačuvane kada se prozor ili dokument zatvore.
info
916
If enabled, application will ask to save modified document when window with that document is closing.
Ako je omogućeno, aplikacija će pitati za snimanje modifikovanog dokumenta kada se zatvara prozor s istim dokumentom.
info
917
If enabled, images will be copied from currently selected frame.
Ukoliko je uključeno, slike će biti kopirane iz trenutno selektovanog frejma.
info
918
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Ukoliko je omogućeno, komande menija vezane za konfiguraciju i mijenjanje izgleda bit će vidljive na glavnom meniju.
info
919
If enabled, tabs are not displayed and pages must be switched using alternative methods.
Ako je omogućeno, kartice (tabovi) se neće prikazivati a stranice se moraju zamijeniti koristeći alternativne metode.
info
920
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
Ukoliko je omogućeno, komanda 'Upravljaj filterima' neće biti prikazana u meniju. Dodaci (plugini) mogu se uvijek modifikovati korištenjem dijaloga za podešavanje rasporeda.  
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons