Bulgarian phrases #601-620 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
601
Create a new frame. Select where to add it.
info
602
Create a new image with all frames of the animation placed in one or more rows.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">More information</a>
info
603
Create a wheel cursor with an animated spinning section.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-wheel-wizard">More information</a>.
info
604
Create animated cursor resembling a clock.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-clock-wizard">More information</a>.
info
605
Create animated fire
info
606
Create animated shrinking dots arranged in a circle.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-dots-wizard">More information</a>.
info
607
Create animation by rotating an image.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/spin-frame-wizard">More information</a>.
info
608
Create cursor
Създай курсор
info
609
Create filmstrip
info
610
Create filmstrip...
info
611
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Създай ефект на стъкло чрез замъгляване на фона под полупрозрачни зони.
info
612
Create image
Създаване на изображение
info
613
Create mouse cursor
info
614
Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands|
Създай нови команди|Дублирай команди|Изтрий команди|Премести нагоре|Премести надолу|Внеси команди|Експортирай команди|
info
615
Create new document from a template.
Създай нов документ по шаблон.
info
616
Create new image document using current contents of clipboard.
info
617
Create new layout|Duplicate selected layout|Delete selected layout|Rename selected layout|Configure selected layout|Move selected layout down|Move selected layout up|Import layout|Export layout|
info
618
Create new mouse cursor with specified dimensions and color depth. The created cursor may be animated.
Създаване на нов курсор на мишката с определени размери и дълбочина на цветовете.Създадения курсор може да се анимира.
info
619
Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset|
info
620
Create new raster image from the current content of Windows desktop.
Създай ново растерно изображение от текущото съдържание на десктопа.
info
What about ICL files?
I wish there were...