Vietnamese phrases #1001-1020 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1001
Icon associated with this command.
Icon liên kết với lệnh này.
info
1002
Icon displayed in toolbar or menu.
info
1003
Icon from &selection
&Icon từ đối tượng đang chọn
info
1004
Icon thumbnails
info
1005
Icon:
Icon :
info
1006
Icons
info
1007
Icons and Cursors
info
1008
Identifier of a selection synchronization group used for document part extraction.
Xác định một nhóm đồng bộ hóa đã chọn lọc được sử dụng cho khai thác một phần dữ liệu.
info
1009
Identifier of a selection synchronization group used in current view.
info
1010
Identifier of an edit tool that will be used when an image is pasted or dropped on the window.
Xác định một công cụ sửa đổi sẽ được dùng khi có một ảnh được dán hoặc thả vào cửa sổ.
info
1011
Identifier of the active draw tool.
info
1012
Identifier of the active fill style.
info
1013
Identifier of the fill style.
Xác định kiểu tô.
info
1014
Identifier of the image mask.
ID của màn che.
info
1015
Identifier of the tabs controlled.
Xác định các tab đang bị kiểm soát.
info
1016
Identifier of the view state holding the image mask.
Xác định phần ảnh hiển thị bị giữ bởi màn che.
info
1017
Identifier of the view used for operation result preview.
Xác định các hiển thị được sử dụng cho việc xem trước kết quả.
info
1018
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
info
1019
If dashing is enabled, the pattern can consist of up to 32 'space' and '-' characters representing the dashing.
Nếu nét gạch gạch được kích hoạt, các mẫu có thể bao gồm 32 khoảng trắng và kí tự '-' đại diện cho nét gạch gạch.
info
1020
If enabled and if possible, the image will be resized to fit the rotated rectangle.
Nếu kích hoạt và nếu có thể, ảnh sẽ được thay đổi kích cỡ để vừa với hình chữ nhật bị xoay.
info
Select background
I wish there were...