Vietnamese phrases #1201-1220 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1201
Lossless mode:
info
1202
Love it!
Thích!
info
1203
Lower left corner:
Góc dưới bên trái :
info
1204
Lower right corner:
Góc dưới bên phải
info
1205
M&ultiple undo steps
info
1206
Magic wand
Đũa thần
info
1207
Main toolbar
Thanh công cụ chính
info
1208
Main window
Cửa sổ chính
info
1209
Make animated clock
Tạo hiệu ứng đồng hồ
info
1210
Make animated dots
Tạo dấu chấm động
info
1211
Make animated spinning wheel
Tạo hiệu ứng bánh xe quay
info
1212
Make arrow shape
Tạo mũi tên
info
1213
Make given percentage of pixels in the image transparent.
Hãy đưa ra tỷ lệ phần trăm pixels trong ảnh nền.
info
1214
Make size of all layers the same.
Làm cho kích thước của tất cả các lớp giống nhau.
info
1215
Man'o'war
Man'o'war
info
1216
Manage Custom Icons
info
1217
Manage Custom Presets
info
1218
Manage File Associations
Quản lí các tệp cần liên kết
info
1219
Manage Layouts
info
1220
Manage Windows shell associations
Trình quản lý các liên kết với Windows
info
I wish there were...
What about ICL files?