Vietnamese phrases #781-800 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
info
782
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Vẽ một đường cong đi qua các điểm cụ thể. Thêm một điểm mới bằng cách kéo dấu chấm ở giữa của đoạn thẳng.
info
783
Draw a grid around pixels or small tiles.
 Vẽ lưới xung quanh các pixel hoặc các vùng li ti.
info
784
Draw circles or ellipses.
Vẽ hình tròn hoặc elip.
info
785
Draw grid around large tiles.
Vẽ lưới xung quanh các vùng lớn.
info
786
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Vẽ một hoặc nhiều đường. Chia một dòng bằng cách kéo dấu chấm tròn ở giữa một đoạn thẳng.
info
787
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Vẽ lớp được chọn bình thường còn các lớp khác thì mờ đi 50%.
info
788
Draw shapes with outlines and fill.
info
789
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Vẽ hình vuông hoặc hình chữ nhật với bán kính góc cho trước.
info
790
Draw tool presets
info
791
Draw with a brush.
Vẽ bằng cọ.
info
792
Drawing Tool
Công cụ vẽ
info
793
Drawing tool toolbar
Thanh công cụ vẽ
info
794
Drop Shadow
Đổ bóng
info
795
Drop shadow
Tạo hiệu ứng bóng đổ
info
796
Drop shadow...
info
797
Dropper
Ống nhỏ giọt
info
798
Duplicate frame
Nhân đôi khung
info
799
Duplicate layer
Nhân bản lớp
info
800
E&xit
T&hoát
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?