Vietnamese phrases #1841-1860 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1841
Split direction:
Chia hướng :
info
1842
Split image to tiles of defined size and set color of each tile to the average color of its original pixels.
Làm mịn
info
1843
Spread the color of each pixel to the surrounding pixels.
Trải màu của mỗi pixel ra xung quanh pixel ấy.
info
1844
Square
Vuông
info
1845
Square caps
Caps vuông
info
1846
Standard drop shadow
Đổ bóng theo chuẩn
info
1847
Standard effect:
Hiệu ứng chuẩn:
info
1848
Standard size (32x32 pixels)
info
1849
Start &page:
Tran&g chủ :
info
1850
Start color:
info
1851
State Synchronization ID
info
1852
Static
Tĩnh
info
1853
Static Cursor
Con trỏ tĩnh
info
1854
Static cursor
info
1855
Static cursor files
Các tập tin con trỏ tĩnh
info
1856
Steps
Số Bước
info
1857
Stock colors
Kho màu
info
1858
Stop animation
Dừng ảnh động
info
1859
Storage picker
info
1860
Store current image mask for later use. The stored mask will last as long as this window and document.
Lưu màn che hiện tại để sử dụng sau này. Các màn che được lưu trong bộ nhớ cho đến khi cửa sổ và tài liệu này chưa đóng.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...