Vietnamese phrases #1361-1380 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1361
Show m&enu commands for layout control (for advanced users)
Hiển thị các trình &lệnh đơn để kiểm soát sự bố trí ( người dùng cao cấp)
info
1362
Show or hide the "%s" panel.
Hiện hoặc ẩn bảng điều khiển "%s"
info
1363
Show or hide the status bar.
Hiện hoặc ẩn thanh trạng thái.
info
1364
Show or hide this toolbar.
Hiện/Ẩn thanh công cụ này.
info
1365
Show the final image in the raster editor.
Hiển thị ảnh cuối cùng trong trình soạn thảo mành.
info
1366
Shrink or stretch image by changing the number of pixels.
Thu nhỏ hoặc kéo giãn ảnh bằng cách thay đổi số lượng pixel.
info
1367
Shrink or stretch image.
Co ảnh lại hoặc kéo ảnh ra.
info
1368
Shrink selection
Thu nhỏ đối tượng
info
1369
Similar colors
Màu tương tự
info
1370
Simple bevel
Cạnh xiên đơn giản
info
1371
Simple flood fill
Tô kín đơn giản
info
1372
Simple select
Chọn bình thường
info
1373
Simplified controls
info
1374
Single chroma value will be saved for the selected block size.
info
1375
Single pixel|Square 3x3|Square 5x5|Circle 3x3|Circle 5x5|Diamond 5x5|Diagonal 3px|Diagonal 5px|
Một pixel|Ô 3x3|Ô 5x5|Vòng tròn 3x3|Vòng tròn 5x5|Hình thoi 5x5|Đường chéo 3px|Đường chéo 5px|
info
1376
Six-pointed star
info
1377
Size
Cỡ
info
1378
Size of beveled region in pixels.
Kích thước của vùng nghiêng bằng pixel.
info
1379
Size of the added shadow in pixels.
info
1380
Size of watermark text in percent of the image height.
info
I wish there were...
What about ICL files?