Vietnamese phrases #581-600 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Effect sequence:
Trình tự hiệu ứng :
info
582
Effect:
info
583
Ellipse
Ellipse
info
584
Emboss
Làm nhô lên
info
585
Empathize objects' edges.
Làm nổi cạnh của đối tượng.
info
586
Emphasize active layer
Làm nổi lớp hiện hành lên
info
587
Emphasize edges in an image.
info
588
Emphasize edges in an image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Unsharp_Mask">More information</a>.
info
589
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.
Làm nổi biên giới giữa nền và vùng được tô bằng một đường viền.
info
590
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">More information</a>.
Làm nổi đường viền giữa các vùng trong suốt và vùng được tô bởi một đường bao.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">Thêm thông tin</a>.
info
591
Enable
Đã kích hoạt
info
592
Enable interlacing.
Kích hoạt tính năng xen kẽ.
info
593
Enable outline
info
594
Enable user interface
info
595
Enabled
Đã kích hoạt
info
596
Encoding:
info
597
End sub-path
info
598
Enrich the drawn shape by drawing darker and brigher stripes.
Làm phong phú thêm các hình vẽ bằng cách vẽ các sọc sáng tối.
info
599
Enter a number to set single color channel of the current color. Press Enter to go to next channel.
Nhập vào một số để thiết lập kênh màu của màu hiện tại. Nhấn Enter để vào kênh tiếp theo.
info
600
Enter color in hexadecimal web format as RRGGBB or include alpha channel using AARRGGBB format.
Nhập màu trong hệ thập lục phân định dạng web như RRGGBB hoặc bao gồm các kênh alpha bằng cách sử dụng định dạng AARRGGBB.
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons