Vietnamese phrases #441-460 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Created
Khởi tạo
info
442
Credits
Giới thiệu
info
443
Crop
Cắt bỏ
info
444
Crop to selection
Cắt bỏ đối tượng được chọn
info
445
Cu&t
Cắ&t
info
446
Cu&t %s
Cắ&t %s
info
447
Cubic interpolation
Phép nội suy bậc ba
info
448
Current color
info
449
Curve
Đường cong
info
450
Curve Interpolation
info
451
Custom &operation...
Tù&y chỉnh hoạt động...
info
452
Custom JScript operation
Tùy chỉnh hoạt động JScript
info
453
Custom Operation
Tuỳ Chỉnh Hoạt Động
info
454
Custom convolution filter
Tùy chỉnh bộ lọc tích chập
info
455
Custom convolution filter...
Tùy chỉnh bộ lọc tích chập...
info
456
Custom de-vignetting
info
457
Custom image
Ảnh tùy chỉnh
info
458
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Tùy chỉnh cài đặt trước cho các công cụ, màu sắc, kiểu tô, và chế độ bản vẽ.
info
459
Custom zoom
Tùy chỉnh thu phóng
info
460
Custom1
Tùy chọn 1
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...